235,406 views

Published on October 26, 2008

'Amazing Grace' ~ Karen Matheson

'Amazing Grace' by Karen Matheson sung in Scottish Gaelic Thanks to cristean08 for the Gaelic lyrics : O Miorbhail gràis! nach brèagh an ceòl; 'S e lorg mi 's mi air chall, Air seachdran dorch', gun neart, gun treòir, 'S a dh'fhosgail sùilean dall. 'S e gràs thug eòlas dhomh air in' theum; 'S e gràs thug saors' is sìth; 'S cha cheannaicheadh òr a' chruinne-chè Chiad-là bha fios nam chrìdh'. Tro iomadh cunnart's trioblaid chruaidh Thug E gu sàbhailt mi. An gràs a shaor bhon bhàs le buaidh Chan fhàg's cha trèig gu sìor. San dachaigh bhuan gun uair gun tìm, 'S d...Conversion time: 0 seconds
Status: Starting...
5%


Please wait: 60 seconds

or

Create a member account and get:

   Removal of countdown delay!
   Unlimited number of downloads!
   Tech support for help!

Start 1 day free trial